שלום אורח, ברוך הבא לזירת המסחר לטיפולים ותיקונים לאופנועים
יום שלישי | 21/02/2017   
  *** ספקים יקרים שימו לב: לנוחיותכם, מעתה כל בקשה חדשה תלווה בצליל צופר. הצליל אמור להשמע גם במחשב וגם בסמארטפון שלכם באם הזירה שלכם פתוחה.  ***   ברוכים הבאים לזירת המסחר לחלקי חילוף לאופנועים המאפשרת לכם לקבל הצעות מחיר  ממיטב הספקים ובזמן אמת !        נשמח לעמוד לרשותכם על כל שאלה ועניין.  ליצירת קשר   ***       ברוכים הבאים לזירת המסחר לחלקי חילוף לאופנועים. נשמח לעמוד לרשותכם על כל שאלה ועניין.  ליצירת קשר   ***

תנאי שימוש:
תנאי שימוש: המנוי מיועד לשימושך בלבד. חברת "גלגלים" אינה צד בכל עסקה שתבוצע ו/או לא תבוצע ואינה אחראית לאיכות המוצרים הנמכרים. חברת "גלגלים" שומרת לעצמה את הזכות למנוע באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מנויים לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש בלבד יישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך. כמו-כן, גלגלים לא תישא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות, ככל שיש או יהיו בנתונים המופיעים בזירה.

תקנון:
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים. יש לקרוא את התקנון בעיון לפני השימוש באחד או יותר מן השירותים אשר השימוש בהם כפוף לתקנון זה.
השימוש בשירותים אליהם מתייחס התקנון, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי תקנון זה.
"גלגלים" רשאית לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים.
הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות.

התחייבות לגבי שימוש בשירותים ובתכנים:
הינך מתחייב כי לא תעתיק, תשכפל, תשדר, תשנה, תפיץ, תפרסם, תציג ו/או תשמיע את התכנים וכן לא תשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר.

כל שימוש שלך בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את "גלגלים" , בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות הספק ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.

"גלגלים" אינה יכולה לבקר תכנים המוזנים על ידי משתמשים לאתר .
הינך מתחייב שלא להשתמש ו/או לפרסם ו/או להזין לאתר ו/או לשירותים ,אחד או יותר מן התכנים הבאים:
כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.
כל חומר פורנו גרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים .כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את "גלגלים" בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מהפרות אלו.

אחריות לגבי התכנים:
הינך מאשר כי הובהר לך מפורשות, כי השירותים והמידע הכלולים באתר מוצעים לך כפי שהם "AS IS". לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לאמור בתקנון זה.

"גלגלים" תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את המידע ו/או התכנים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין היא אחראית לתכנים, אמיתותם ונכונות המידע עצמו. הינך מצהיר כי ידוע לך כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל אתה פוטר בזה את "גלגלים"ק מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים ו/או במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מהתכנים ו/או מתוכן המידע או מדרך העברתם וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.

מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירותים השונים מבלי לוודא את נכונותם אצל הגורמים המוסמכים למוסרם, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירותים השונים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד. כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירותים הניתנים אינם ואף אינם מתיימרים להיות משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.
"גלגלים" תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התכנים ו/או המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.
הגנת הפרטיות:
"גלגלים" רשאית לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאי הספק להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.

ידוע לי, כי גלגלים מדריך לרכב פרסום ושיווק בע"מ (להלן: "החברה") תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המידע הבאים: שם, כתובת, טלפון, פקס', דוא"ל, כת' אינטרנט, סיווג ומחיר, על מנת להכליל את הפרטים האמורים במאגר מידע מקוון, אשר מטרתו יצירת זירת מסחר אלקטרונית בענף הרכב. מידע זה יימסר לכל המנויים על זירת המסחר האלקטרונית.
ידוע לי, כי לא קיימת חובה בחוק למסירת הפרטים האמורים וכי מסירת המידע נעשית בכפוף להסכמתי ורצוני החופשי.

"גלגלים" רשאית לנתח את הרגלי גלישתי באתר ולעשות שימוש בכל המידע אשר מזהה אותי באופן אישי (להלן "מידע אישי") ועל- פיו להציע לך שירותים המתאימים להרגלי צריכתי. השימוש במידע האישי מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של גלגלים עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר גלגלים ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציע "גלגלים".

הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי ,גלגלים" או מי מטעמה יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על השירותים המתקדמים בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של הספק ו/או של הספק בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל.

חלק מהשירותים, יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת "גלגלים". במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. "גלגלים" אינה אחראית לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא תישא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.


אבטחת מידע:
"גלגלים" תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך "גלגלים" לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.
דין ומקום שיפוט:
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.
 

​הצטרפו לגלגלים בפייסבוק
​חדשות מעולם הרכב

סגור חלון